Mr CleanMr Clean

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

1. Administratorem danych osobowych jest Mr Clean z siedzibą w Skawinie.

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i zgodnie z treścią RODO i obowiązujących przepisów w celach określonych w powyższej zgodzie; prawnie uzasadnionym interesem Administratora do przetwarzania danych jest w szczególności działanie w celu zaoferowania stosownej formy zatrudnienia lub współpracy, a także realizowania obowiązków ustawowych jako pracodawcy lub płatnika podatków lub składek oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zawartych umów w ramach działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla klientów przy udziale osoby udzielającej zgody;

4. Przetwarzanie kategorie danych osobowych to w szczególności: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres zamieszkania, data urodzenia, stopień niepełnosprawności

5. Inspektorem ochrony danych w Mr Clean z siedzibą w Skawinie, są Panie Dorota Wojas i Aneta Leszczyńska;

6. Odbiorcami danych osobowych może być personel Administratora jak również jego Partnerzy Biznesowi;

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, zaś w przypadku braku takich przepisów przez okres niezbędny do realizacji celów lub odpowiednio 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) po zakończeniu umowy lub dniu udzielenia zgody;

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu najlepiej dopasowanych ofert zatrudnienia lub świadczeń, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do części danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia np. rekrutacji, a także do zawarcia i wykonania przyszłej umowy z Panem/Panią, zaś podanie niektórych danych jak np. imię, nazwisko, adres i PESEL jest wymogiem ustawowym dla realizacji obowiązków przez Administratora jako np. płatnika podatków i składek. Niepodanie danych przez Pana/Panią może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora obowiązków ustawowych lub umownych;

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa;

11. Wykaz aktualny Partnerów Biznesowych znajduje się w Dziale Zakupów i Logistyki Administratora w siedzibie Administratora.